ВОДИ ПИТНІ
ТЕХНІЧНІ  УМОВИ
ТУ У 15.9-2841711110-002:2011


З м і с т

  1. Сфера застосування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  2. Нормативні посилання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
  3. Технічні вимоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....5
  4. Вимоги безпеки та охорона довкілля, утилізація . . . . . . . . . . . . . . .12
  5. Правила приймання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  6. Методи контролювання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
  7. Транспортування та зберігання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  8. Гарантії виробника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Додаток А.  БІБЛІОГРАФІЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........16


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


Ці технічні умови поширюються на води питні оброблені (далі – води питні), що можуть мати наступні назви: "Аквалюкс", "Мінеральна", "Кришталева", негазовані та газовані.
Джерелами для виробництва питних вод є: міжпластові напірні води та між пластові безнапірні води. Міжпластові безнапірні джерела природної води розташовані за такими адресами: м. Харків, вул. Клочковська  кут вул.. Завод «Комсомолець» - джерело «Олексіївська Балка»
Галузь застосування вод питних – для безпосереднього споживання та приготування їжі; реалізація через торговельну мережу та підприємства громадського харчування. Продукція призначена для систематичного споживання у кількостях фізіологічної потреби організму та для приготування їжі (негазовані води), а також як освіжаючий напій.
Воду питну випускають газовану та негазовану. 
Приклад запису позначення води при замовленні та ідентифікації: Вода питна “Аквалюкс” ТУ У 15.9-2841711110-002:2011 (газована чи негазована).
Ці технічні умови придатні для сертифікації продукції в системі УкрСЕПРО.
Ці технічні умови є  власністю  компанії "Аквалюкс" і не можуть бути повністю або частково відновлені і використані іншими підприємствами та приватними особами без письмового дозволу власника.
Власник зобов'язаний перевіряти технічні умови регулярно: не рідше одного разу на п'ять років після надання їм чинності чи останньої перевірки, якщо не виникає потреби перевіряти їх раніше у разі прийняття нормативно-законодавчих актів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що встановлені в технічних умовах.


2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


В цих технічних умовах є посилання на такі нормативні документи:
ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги і правила використання.
ДСТУ 3145-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги.
ДСТУ  4077-2001 Якість води. Визначення рН.
ДСТУ 4260-2003 Споживча тара і пакування. Маркування. загальні вимоги.
ДСТУ ISO 5667-3- 2001 Якість води. Відбір проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами.
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.1.004-91ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ  12.1.005-88 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования.
ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.
ГОСТ  3351-74 Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности  и  мутности.
ГОСТ  4011-72 Вода питьевая. Методы определения общего железа.
ГОСТ 4151-72 Вода питьевая. Метод определения общей жесткости.
ГОСТ  4152-81 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации мышьяка.
ГОСТ  4192-82 Вода питьевая. Методы определения минеральных  азот-содержащих веществ.
ГОСТ  4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов.      
ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди.
ГОСТ  4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов.
ГОСТ 15102-75 Контейнер универсальный металлический  закрытый номинальной  массой брутто 5.0т. Технические условия
ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого   остатка.
ГОСТ18293-72 Вода питьевая. Методы определения содержания  свинца, цинка и серебра.
ГОСТ 18826-73 Вода питьевая. Методы определения содержания нитратов.
ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического     анализа.
ГОСТ  23268.0-91 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Правила приемки и методы отбора проб.
ГОСТ 23268.1-91 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно- столовые и природные столовые. Методы определения  органолептических показателей и объема воды в бутылках.
ГОСТ 23268.3-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения гидрокарбонат-ионов.
ГОСТ 23268.4-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения ионов кальция и магния.
ГОСТ 23268.6-78 Вода минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения ионов натрия
ГОСТ 23268.12-91 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природно-столовые. Методы определения перманганатной окисляемости.
ГОСТ 24481-80 Вода питьевая. Отбор проб.
ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия
ГОСТ 26449.1-85 Установки дистиляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа солених вод.
ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути.
ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ионов кадмия.
ГСТУ 18.18-97 Метод визначення двоокису вуглецю в пиві, безалкогольних напоях і мінеральних водах розлитих у пляшках ПЕТФ. Технічні умови.


3 Технічні вимоги


3.1 Вода питна повинна відповідати вимогам цих технічних умов,   гігієнічним нормативам ДСанПіН 2.2.4-171-10 та виготовлятися за Технологічною Інструкцією, затвердженою у встановленому порядку, з дотриманням діючих нормативних вимог органів державного санітарного нагляду України.
3.2 Асортимент
3.2.1 В залежності від ступеню насичення діоксидом вуглецю вода виготовляється:
вода питна негазована;
вода питна слабогазована;
вода питна середньогазована;
вода питна  сильногазована.
3.3 При виробництві води питної  повинні застосовуватися така сировина і допоміжні матеріали:
Міжпластові безнапірні джерела природної води розташовані за такими адресами: м. Харків, вул. Клочковська  кут вул.. Завод «Комсомолець» - джерело «Олексіївська Балка»;
Установки опріснюючи стаціонарні за діючою нормативною документацією.
механічні фільтри;
блок з натрій-катіонітами для пом'якшення води;
блок з активованим вугіллям;
УФ-лампи;
резервуари для зберігання води;
діоксид вуглецю згідно з ДСТУ 4817.
 Всі види обладнання та допоміжних матеріалів, що використовуються у процесі виробництва питної води, повинні мати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
3.4 За органолептичними показниками вода питна повинна відповідати вимогам, що зазначені у таблиці 1.

Таблиця 1 - Органолептичні показники води  питної

Назва показника

Норматив ТУ У

Метод контролювання

Запах при 20 оС, бал.

0

ГОСТ 3351

Запах при 60 оС, бал.

1

ГОСТ 3351

Смак та присмак при 20 оС, бал.

0

ГОСТ 3351

Забарвленість, град.

10

ГОСТ 3351

Каламутність, НОК*

0,5

ГОСТ 3351

Примітка.*1 НОК=0,58 мг/дм3

Таблиця 1а - Органолептичні показники води  питної газованої

Назва показника

Норматив ТУ У

Метод контролювання

Запах при 20 і 60 оС, бал.

2

ГОСТ 3351

Смак та присмак при 20 оС, бал.

2

ГОСТ 3351

Забарвленість, град.

20

ГОСТ 3351

Каламутність, НОК *

1,0

ГОСТ 3351

3.5  За фізико–хімічними показниками вода питна повинна відповідати вимогам, що зазначені у таблиці 2.
Таблиця 2- Фізико–хімічні показники  води питної

№ п/п

Назва показника, одиниця виміру

Норматив

ТУУ

Метод випробувань

1
Водневий показник, рН:
  • для негазованої води

  • газованої води

6,5-8,5
4,5
ДСТУ 4077
2
Діоксид вуглецю, масова частка %:
-слабогазована
-середньогазована
-сильногазована
0,2-0,3
0,31-0,4
>0,4
ГСТУ 18.18
3
Залізо загальне, мг/дм³, не більше
0,2
ГОСТ 4011
4
Загальна жорсткість, ммоль/дм3, не більше
7
ГОСТ 4151
5
Загальна лужність, ммоль/дм3, не більше
6,5
ГОСТ 23268.3
6
Кальцій, мг/дм3, не більше
130
ГОСТ 23268.4
7
Магній, мг/дм3, не більше
80
ГОСТ 23268.4
8
Марганець, мг/дм3, не більше
0,05
ГОСТ 4974
9
Мідь, мг/дм³, не більше
0,5
ГОСТ 4388
10
Перманганатна окиснюваність, мгО/дм3, не більше
2,0
ГОСТ 23268.12
11
Поліфосфати (за РО4³), мг/дм³, не більше
0,6
ГОСТ 18309
12
Сульфати, мг/дм³, не більше
250
ГОСТ 4389
13
Сухий залишок, мг/дм3, не більше
1000
ГОСТ 18164
14
Хлориди, мг/дм3, не більше
250
ГОСТ 4245
15
Цинк, мг/дм3, не більше
0,5
ГОСТ 18293

3.6 Концентрації хімічних речовин, лімітуючим показником шкідливості яких є санітарно-токсикологічний, у воді питній не повинні перевищувати допустимих значень, що приведені у таблиці 3.
Таблиця 3 – Санітарно-токсикологічні показники якості води питної

№ п.п.

Назва показника

Норматив ТУ У

Метод випробувань

 

1

Алюміній, мг/дм3

0,10

ГОСТ 18165

2

Амоній, мг/дм3

0,1(0,5)**

ГОСТ 4192

3

Кадмій, мг/дм3

0,001

ГОСТ 26933

4

Кремній, мг/дм3

10,0

ГОСТ 26449.1

5

Миш‘як, мг/дм3

0,01

ГОСТ 4152

6

Молібден, мг/дм3

0,07

ГОСТ 18308

7

Натрій, мг/дм3

200

ГОСТ 23268.6

8

Нітрати, мг/дм3

10,0

ГОСТ 18826

9

Нітрити, мг/дм3

0,1(0,5)**

ГОСТ 4192

10

Ртуть, мг/дм3

0,0005

ГОСТ 26927

11

Свинець, мг/дм3

0,01

ГОСТ 18293

12

Фториди, мг/дм3

1,5

ГОСТ 4386

Примітка.** В дужках приведено значення для газованої води.
3.7 За показниками епідемічної безпеки вода питна повинна відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 4.
Таблиця 4 - Мікробіологічні показники  води питної 

Назва показника

Норматив ТУУ

Метод випробувань

Загальне мікробне число при t 37 oC –24 год., КУО/см3

20

ГОСТ 18963, [5]

Загальне мікробне число при t 22 oC –72 год., КУО/см3

100

[5]

Загальні коліформи, КУО/100 см3

відсутність

ГОСТ 18963, [5]

E.coli, КУО/100 см3

відсутність

[5]

Ентерококи, КУО/100 см3

відсутність

[4]

Синьогнійна паличка (Pseudomonas aеruginosa), КУО/100 см3

відсутність

[3]

Патогенні ентеробактерії, наявність в 1 дм3

відсутність

[5]

Коліфаги, БУО/дм3

відсутність

[5]

Ентеровіруси, аденовіруси, антигени ротавірусів, реовірусів, вірусу гепатиту А та інші

відсутність у

10 дм³

[6]


 3.8 За паразитологічними показниками води питні  повинні відповідати гігієнічним нормативам  ДСанПіН 2.2.4-171-10.
3.9 За радіаційними показниками води питні повинні відповідати гігієнічним нормативам  ДСанПіН 2.2.4-171-10.
 3.10 Фасування.
3.10.1 Розлив води питної проводять у ємності (пляшки, каністри, бутилі) з поліетилентерефталату (ПЕТФ) місткістю від 0,25 дм3 до 20,0 дм3; згідно діючої нормативної документації та іншу тару, виготовлену з матеріалів, дозволених до застосування для контакту з питною водою та харчовими продуктами Центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я України.
3.10.2 Допустимі відхилення від номінальної місткості окремих одиниць пакування при температурі 20°С, для пляшок, каністр та бутилів місткістю:
 від 0,25 дм3  до 1,4 дм3 ……….   3 %;
 “-“  1,5 дм3  до   6,0 дм3 ……….  2 %;
“-“   6,1 дм3  до   20 дм3 ………..  1 %.
3.10.3 Пляшки, каністри, бутилі з водою питною закупорюють ковпачками, кришками, виготовленими з матеріалів, що дозволені до застосування для контакту з питною водою та харчовими продуктами Центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я України. Закупорювання пляшок повинно бути герметичним.
3.10.4 Вода питна може бути сформована у транспортний пакет за допомогою термозбіжної плівки за ГОСТ 25951. Кількість пляшок у транспортному пакеті від 2 до 24 одиниць.
3.10.5  Пляшки зарубіжного виробництва повинні супроводжуватися висновком санітарно-гігієнічної експертизи і сертифікатом якості.
3.10.6 Воду питну газовану розливають у бутилі або сифони із поліетилентерефталата (ПЕТФ), або пакети із полімерних матеріалів місткістю від 0,5 до 2 дм3.
3.10.7. Каністри місткістю 18 -20 дм3 і сифони є тарою багаторазового використання при наявності дозволу МОЗ України.
3.10.8. Воду питну негазовану розливають також  у тару споживача багаторазового використання різної місткості, у бочки, цистерни і автоцистерни.
3.10.9. Воду питну слабогазовану також розливають у бочки,  цистерни та автоцистерни.
3.11  Маркування.
3.11.1 На кожну одиницю тари з водою питною повинна бути наклеєна художньо оформлена етикетка з паперу або плівки із зазначенням державною мовою України:
повна назва фасованої питної води;
товарний знак виробника (за наявності);
хімічний склад води (фактичні значення показників фізіологічної повноцінності мінерального складу);
стан фасованої води за ступенем насичення діоксидом вуглецю (негазована, слабогазована, середньогазована, сильногазована);
назва і повна адреса (юридична адреса, країна) і телефон виробника, адреса  потужностей виробництва;
позначення походження фасованої води;
 місткість, дм3;
номер партії виробництва;
умови зберігання (температурний режим, освітленість);
дата виробництва (число, місяць, рік) або напис “ Вжити до…;
 строк придатності (місяців, діб);
позначення нормативного документа, згідно з яким виготовлений і може бути ідентифікований продукт;
штриховий код;
інформація щодо сертифікації.
Додатково може бути нанесена інформація рекламного характеру якщо вона не суперечить діючому законодавству.
На сифони упаковані в плівку, манкіровку  наносять на плівку, або на етикетку, яку наклеюють на сифон або вкладають в середину пакета назвою до плівки.
3.11.2 Води питна зберігається  на підприємстві у резервуарах, виготовлених із матеріалів,  які  дозволені Міністерством охорони здоров’я для контакту з питною водою.
3.11.3. Фарби якими наносять манкіровку, не повинні осипатися і бруднити руки.
3.11.4. Транспортна манкіровка повинна проводитися за ГОСТ 14192 з нанесенням маніпуляцій цих знаків «Зберігати від нагріву», «Обмеження температури».
На групову упаковку в термозбіжну плівку допускається не наносити транспортну манкіровку.

4  Вимоги безпеки,  охоронА  довкілля, УТИЛІЗУВАННЯ


 4.1 Технологічний процес повинен відповідати вимогам                                 СП № 3244 [7] та ГОСТ 12.3.002.
4.2 Обладнання цеху повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.
4.3 Робочі місця повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.061.
4.4 Вимоги пожежної безпеки згідно з ГОСТ 12.1.004.
4.5 Повітря робочої зони повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005.
4.6  Працівники повинні бути забезпечені спецодягом згідно з ГОСТ 12.4.131 та ГОСТ 12.4.132, проходити періодичні медогляди згідно                                  Наказу МОЗ №  246 [8].
4.7 Освітлення повинно відповідати вимогам ДБН В.2.5-28 [9],                          СНіП 2.04.05 [10].
4.8 Утилізування відходів виробництва згідно ДCанПін 2.2.7.029 [11].
4.9 Охорона атмосферного повітря здійснюється згідно з ДСП 201 [12].
4.10 Охорона поверхневих вод здійснюється згідно вимог СанПіН 4630 [13].
4.11Утримання територій згідно з СанПіН 42-128-4690 [14].
4.12 До роботи по розливу питної води на підприємстві допускаються  особи, які пройшли медичний огляд та досягли 18 річного віку, пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці, вступний і первинний інструктажі на робочому місці, ознайомлені з посадовою інструкцією та інструкцією на робочому місці з охорони праці.

       5    Правила приймання

 
5.1 Приймання води питної   здійснюється партіями.
 Партія фасованої питної води - будь-яка  визначена  кількість
фасованої  питної  води  з  однією назвою,  однаковими показниками
якості,  однієї і тією самою  датою  виготовлення,  яка  вироблена
згідно з одним нормативним документом за однакових умов на одному
й  тому самому   підприємстві   (об'єкті)  протягом  одного технологічного циклу,  за одним і тим самим технологічним режимом, оформлена одним документом про безпечність та якість  і  одночасно  пред'явлена до приймання.
 5.2 Партія оформлена одним документом за установленим зразком про якість, в якому повинно бути вказано:
найменування та адреса виробника;
повна назва води;
дата виготовлення;
кількість води в одиниці пакування;
номер партії;
кількість продукції в партії;
результати аналізу якості;
позначення цих технічних умов;
штамп ОТК або підпис відповідальної особи.
5.3  Виробничий контроль на підприємстві проводиться з періодичністю
та в об’ємі,  наведеними у таблиці 5 (за Договором з атестованою лабораторією та графіком, затвердженим територіальною СЕС).
Таблиця 5- Періодичність та об’єм досліджень зразків води на підприємстві
Зразки води
Періодичність
Об’єм досліджень
1
2
3
Очищена питна вода (з пунктів розливу)
Щорічно
За показниками якості, що регламентуються ДСанПіН 2.2.4-171-10

Щопіврічно
Кадмій, миш’як, мідь, ртуть, свинець, цинк


Щомісячно
     скорочений*
Нітрати, перманганатна окислюваність Запах при 20 та 60 оС, смак та присмак, забарвленість, каламутність, рН, загальне мікробне число при t  37 oC –24 год., загальні коліформи, амоній, нітрити,
Фасована питна вода

Щорічно
За показниками якості, що регламентуються ДСанПіН 2.2.4-171-10

Щопіврічно
Кадмій, миш’як, мідь, ртуть, свинець, цинк

    Щомісячно
Скорочений


Загальне мікробне число при t  22 oC –72 год., синьогнійна паличка (Pseudomonas aеruginosa), нітрати, перманганатна окислюваність

Кожну партію
Скорочений
контроль
Запах при 20 та 60 оС, смак та присмак, забарвленість, каламутність, рН, загальне мікробне число при t  37 oC –24 год., загальні коліформи, амоній, нітрити, формальдегід, зовнішній вигляд, герметичність закупорювання тари, повноту наливу

Примітка*. Щомісячний скорочений періодичний контроль здійснюється при виробництві води питної до 60м (куб) на добу. У разі збільшення виробництва води питної до 120м (куб) на добу (тобто 5м(куб) на годину) застосовується скорочений контроль питної води – один раз на тиждень. Якщо продуктивність становить більше 5м(куб) на годину, скорочений контроль здійснюють один раз на добу.
У пунктах реалізації питної води здійснюється тільки щомісячний скорочений контроль та один раз на рік контроль за показниками епідемічної безпеки питної води згідно додатку 1 ДсанПін 2.2.4-171-10.
Вихідна вода та вода на етапах водо підготовки може піддаватись контролю у разі запуску виробництва по доочистці води або його модернізації.
Аналіз на патогенні мікроорганізми здійснюється за порядком державного санітарно-епідеміологічного нагляду за методиками, затвердженими МОЗ України.
         5.4 При одержанні незадовільних результатів установку промивають, дезінфікують і знову проводять контроль мікробіологічних показників.
При одержанні неякісних результатів за будь-яким показником якості  партія не підлягає прийманню.

6  Методи контролювання

6.1 Відбір зразків води фасованої  проводять згідно ГОСТ 23268.0,  природної води згідно ДСТУ ISO 5667-3;  для мікробіологічних досліджень згідно ГОСТ 18963.
6.2 Органолептичні показники та повноту наливу води питної контролюють за ГОСТ 23268.1.
6.3 Методи контролювання показників якості води наведені у
таблицях 1-4.
6.4 Маркування, пакування перевіряють органолептично. 
6.6 Контролювання показників якості дозволяється за методиками, які затверджені в установленому порядку.

7  Транспортування та зберігання

7.1 Природна вода на підприємстві зберігається у резервуарах, які використовують тільки для цього та позначають: "Вода питна”.
Резервуар для зберігання води питної повинен бути закритого типу, градуйован, мати водомірне скло, люк для огляду та очистки; всі люки у резервуарі повинні мати пломби. Температура води у резервуарі не повинна перевищувати  +20оС.
7.2  Вода питна фасована зберігається у складських приміщеннях, захищених від попадання вологи та прямих сонячних променів за температури  від  +5оС  до 20оС.
7.3 Фасовану питну воду  перевозять транспортом усіх видів відповідно до правил перевозки вантажів, що діють на цьому виді транспорту.
7.4 При транспортуванні та зберіганні  фасована  питна вода повинна бути захищена від дії атмосферних опадів та прямих сонячних променів.


  8  Гарантії виробника


 8.1  Виробник гарантує відповідність води питної вимогам цих технічних умов у разі дотримання умов зберігання і транспортування.
8.2 Гарантійний термін зберігання води питної природної в резервуарах – не більше 24 годин.
 8.2.1Гарантійний термін зберігання:
- води питної газованої –180 діб,
- негазованої –  90 діб від дня виробництва.
При зберіганні питної води у тарі споживача більше 3 годин воду необхідно кип’ятити.

ДОДАТОК А БІБЛІОГРАФІЯ


1.  ДСанПіН 4.4.4-065-2000 Державні санітарні правила та норми для підприємств щодо виробництва і розливу мінеральних та штучно-мінералізованих вод, пост. № 65 від 18.04.2000 р.
2. ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”.
3. Методические рекомендации «Обнаружение и идентификация Pseudomonas aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях)”.  Утв. Нач. гл. упр. Карант. Инф. 24.05.84 / М-во здравоохранения СССР. -  М.,  1984.- 22 с.
4. Методические указания по санитарно-микробиологическому анализу воды поверхностных водоемов, утвержд. приказом МЗ СССР від 19.01.81 № 2285-81.
5. Методичні вказівки. МВ 10.2.1- 113-2005. Санітарно-мікробіологічний контроль якості питної води, затверджені наказом МОЗ України від 03.02.2005 № 60 (v0060282-05).
6.  Методичні вказівки. Санітарно-вірусологічний контроль водних об’єктів, затверджені наказом МОЗ України від 30.05.2007 № 284 (v0284282-07).
7. НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні.
8. СанПиН 3244-85  Санитарные правила для предприятий пивоваренной и безалкогольной промышленности.
9. Наказ МОЗ України № 246 Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій,затв. 21.05.2007 р.
10. ДБН В.2.5-28-2006   Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення.
11. СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
12. ДСанпін 2.2.7-029-99 Гігієнічні номативи щодо поводження з промисловими відходами.
13. ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами).
14. СанПиН  4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения.
15. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных пунктов.

Лист  реЄстрацІЇ  ЗМІН

Номера листів, сторінок
Всього
листів, стор. в документі

Доку-менту
Вхідний № супровод-жувально-го документу
Під-пис
Дата

Зі  зміною
Замінені

Нових
Анульо-ваних

telefon dinleme
Вы здесь: Главная О воде Производство ВОДИ ПИТНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ